زیباترین پنجره

درخواست حذف این مطلب
بانو!زیباترین پنجره ی دنیا،قاب چادرتوست!وقتی چادرت راکمی روی صورتت می کشیوباغرور تمام ازانبوه نگاه نامحرمان عبورمیکنیآنگاه تومیمانی و نور العلی نور.